OZNAM – Začiatok prevádzky

OZNAM Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka MŠ začne 2.9.2021/štvrtok/ v čase od 6,30hod do 16,00hod. Príchod detí do MŠ bude 2.9.2021/štvrtok/ od 6,30 hod do 7,45hod. Svoje deti si môžete vyzdvihnúť od 15,00hod do 16,00hod. Potrebné je priniesť : -podpísané prezuvky -pyžamko, náhradné oblečenie v prípade znečistenia, hygienický balíček – hygienické vreckovky, toaletný papier, tekuté mydlo Dettol, Deťom 4 až 6 ročným – telovýchovný úbor, zubnú.

OZNAM – Dotácia na stravovanie

OZNAM!!!!! Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) a dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia na stravu sa poskytuje: • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo.

Oznam o voľných pracovných miestach

Materská škola Kysucký Lieskovec 309 Oznámenie o 2 voľných pracovných miestach V zmysle §84 ods.1zákona NR SR č.138/2019Z,z, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre 2 pedagogických zamestnancoch. Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Kysucký Lieskovec 309,023 34 Kysucký lieskovec Kategória voľného pracovného miesta: UČITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY Kvalifikačné predpoklady: splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 bude na základe nariadenia zriaďovateľa prebiehať s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v budove Základnej školy Kysucký Lieskovec bez osobnej prítomnosti dieťaťa 8. apríla 2021 v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod. Zákonní zástupcovia si prinesú:  svoj občiansky preukaz. rodný list dieťaťa.  20 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov.  taktiež budú zaopatrení.

Materská škola Kysucký Lieskovec 309, 02334 Kysucký Lieskovec hľadá do školskej kuchyne hlavnú kuchárku od 1. júla 2021

OZNAM Materská škola Kysucký Lieskovec 309, 02334 Kysucký Lieskovec hľadá do školskej kuchyne hlavnú kuchárku od 1. júla 2021 Náplň (druh) práce Zabezpečenie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky, vybavovanie objednávok. Hlavná kuchárka je poverená riadením pracovníkov prevádzkovej jednotky, riadi pracovný kolektív pri výrobe jedál a zodpovedá vedúcemu prevádzkovej jednotky za ich činnosť. Plní predovšetkým tieto úlohy: – vyrába technologický náročné jedlá alebo špeciality studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo.

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, KYSUCKÝ LIESKOVEC 309, NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, KYSUCKÝ LIESKOVEC 309, KYSUCKÝ LIESKOVEC NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ.

Oznam k prevádzke od 15.3.2021 – NOVÉ USMERNENIE !!!

Oznam k prevádzke od 15.3.2021 – NOVÉ USMERNENIE !!! Vážení rodičia, Nakoľko od 15.3.2021 po zhodnotení epidemiologických významných indikátorov okres Kysucké Nové Mesto je zaradený do IV. stupňa varovania a prechádza do čiernej zóny , na základe usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci ,ktorá hodnotí súčasnú epidemiologickú situáciu ako mimoriadne kritickú. Na základe Usmernenia Zriaďovateľa Obec Kysucký Lieskovec v súlade s ustanovením §3ods.3 písm.a)b)c) zákona č.355/2007 Z.z.o ochrane, podpore.

OZNAM – 2% z dane. pre OZ „Lieskovský Škôlkárik“

Milí rodičia, kolegovia a priaznivci podporte našu Materskú školu v Kysuckom Lieskovci!!!! Aj vy môžete podporiť občianske združenie „Lieskovský Škôlkárik“ Ako postupovať? Zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ: 1.Požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2020. 2. Vyplní tlačivo Vyhlásenie a spolu s potvrdením odovzdá na sekretariáte MŠ najneskôr do 30.apríla 2021 Daňovník, podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie: 1. Vypracuje daňové priznanie a zaplatí daň. 2. Vyplní.

Oznam od 15.2.2021

OZNAM. MŠ v Kysuckom Lieskovci je počas jarných prázdnin v prevádzke. Pre vstup do priestorov MŠ od 15.2.2021 je potrebný nový test, ktorého platnosť je 7 dní./sprevádzajúce osoby, starší súrodenci/. Otestovať sa môžete v nedeľu/ 14.2.2021/v hale za kultúrnym domom od 8:00 hod do 17:00 hod. PaedDr.Katarína Králiková Riaditeľka MŠ

1 2 3 5 6