Krúžková činnosť

sk.rok 2022/23
Krúžky
• V Materskej škole sa v školskom roku 2022/23 realizuje krúžková činnosť, ktorú zabezpečujú kvalifikované osoby, učiteľky, ktoré majú dobré výsledky a preferencie. Spravidla sa organizuje v popoludňajších hodinách podľa denného poriadku na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
Prebieha :
o krúžok anglického jazyka
o projekt DAJME SPOLU GÓL ! – zameraný na popularizáciu futbalu (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal)