Poplatky

Poplatky:
VZN obce Kysucký Lieskovec č.4/2019 dodatok č.3 zo dňa 02.09. 2021:
Ppríspevok rodičov na čiasočnú úhradu výdavkov od 1.10.2023 20 eur. mesačne
Číslo účtu na úhradu: SK97 0200 0000 0019 3460 0151
Variabilný symbol : mesiac, v ktorom sa príspevok uhrádza
Správa pre prijímateľa: Meno dieťaťa
Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci
Stravovanie
Celková suma za stravu na deň : 1, 90 €
– poldenná 1,55 eur
– desiata 0,45 eur
– obed 1,10 eur
– olovrant 0,35 eur