Školská rada

Rada materskej školy je poradným orgánom školského zariadenia. Jej základnou úlohou je hájiť a presadzovať záujmy detí a ich rodičov ako aj zamestnancov školy v procese výchovy a vzdelávania. S činnosťou RŠ sa môžete oboznámiť osobne na jej zasadaniach, ktoré sú verejné, alebo prostredníctvom zápisov zo zasadaní RŠ.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancova ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Členovia školskej rady pri MŠ  Kysucký Lieskovec               šk.rok 2022/23

za pedagogických zamestnancov:     Adela Šidlová

za nepedagogických zamestnancov: Iveta Birtusová

za rodičov:                                          Mgr. Zuzana Maytasová (predsedkyňa RŠ)

                                                              Marianna Šamajová

za zriaďovateľa:                                 Mgr. Marcela Lisková

                                                             Ing.Beata Hanuliaková

                                                             Lenka Bzdylová