Spolupráca MŠ

Spolupráca s inými inštitúciami

 1. Spolupráca so zriaďovateľom materskej školy (porady, zasadnutia, hlásenia, návrhy, schvaľovanie rozpočtu)
 2. Spolupráca so školským metodickým úsekom – KNM (metodické podujatia, poradenstvo, porady, semináre, usmernenia)
 3. Spolupráca s Krajským školským úradom  -Žilina (porady, usmerňovanie, semináre)
 4. Spolupráca s Metodicko-pedagogickým centrom Žilina (metodické podujatia, semináre, vzdelávanie pedagógov, usmerňovanie, poradenstvo)
 5. Spolupráca s Radou školy (stretnutia so Školskou radou, návrhy, podnety od rodičov)
 6. Spolupráca s Obecnou knižnicou (návštevy, vypožičiavanie kníh, detskej odbornej literatúry)
 7. Spolupráca so základnou školou (návštevy, podujatia, zápis detí do 1.ročníka)
 8. Spolupráca so ZUŠ ( výchovné koncerty,divadielka)
 9. Spolupráca s CVČ (spoločné podujatia – Deň  Zeme, Šarkaniáda)
 10. Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (konzultácie, prednášky na rodičovských stretnutiach)
 11. Spolupráca s firmou DENTALALARM (stomatológia, správny spôsob starostlivosti o dentálnu hygienu)
 12. Spolupráca s Úniou žien (zbierka v MŠ – Liga proti rakovine)

 Spolupráca s rodinou:

 • Písomné kontakty
 • Telefonické kontakty
 • Rozhovory
 • Plenárne a triedne schôdzky
 • Rodinné návštevy
 • Rady škôl
 • Slávnosti, besiedky
 • Dni otvorených dverí
 • Tvorivé dielne
 • Výchovné koncerty, divadelné predstavenia, výstavky
 • Zapožičiavanie odborných publikácií rodičom
 • Dotazníky
 • Nástenky, informačné tabule
 • Informácie o škole prostredníctvom internetovej stránky