Aktivity počas roka

Starajme sa o prírodu a okolie:  zber odpadkov v blízkom okolí

Mesiac úcty k starším: vystúpenie detí s kultúrnym programom v kultúrnom dome

Uvítanie detí do života: vystúpenie detí s kultúrnym programom v kultúrnom dome

Ovocníčkovia: tvorivé dielne rodičov a detí, tvorba a ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov

Jeseň pani bohatá : výstava prác s jesennou tematikou

Šarkaniáda: súťaž o najkrajšieho šarkana – zhotovenie, púšťanie šarkanov v blízkom okolí v spolupráci s rodičmi

Vitaj, Mikuláš: besiedka detí s Mikulášom

Vianočné tvorivé dielne: zhotovovanie vianočných ozdôb, zdobenie medovníčkov v spolupráci s rodičmi

Vianočné čaro: Posedenie rodičov a detí pri vianočnom stromčeku

Moje prvé zoznámenie sa so školou: návšteva detí ZŠ pre zápisom do školy

Starostlivosť o vtáčiky : zhotovovanie kŕmidla pre vtáčikov – kŕmenie vtáčikov

Deň snehových radovánok: snehová sochárska dielňa, stavanie naj . snehuliaka : súťaž rodičov a detí v stavaní o naj  – snehuliaka

Fašiangy: detský karneval – zhotovenie a prezentácia masiek za účasti rodičov

Jarné tvorivé dielne: využívanie netradičných foriem zdobenia veľkonočných vajíčok, jarnej výzdoby v spolupráci s rodičmi – využitie materiáli ( papiera, textilu, nití, prírodnín)

Zdravé srdiečko: v rámci zdravého životného štýlu, predchádzanie civilizačným chorobám – uskutočniť spoločnú akciu s rodičmi _ Beh o preteky.

Mám básničku na jazýčku: prednes poézie a prózy detí v MŠ za účasti rodičov spojená s výstavou najobľúbenejších kníh.

Vesmír očami detí: zapojiť sa do výtvarnej súťaže s rôznou tematikou

Žltý narcis: zhotovenie žltých narcisov , zbierka na podporu ligy proti rakovine v spolupráci s Úniou žien

Zobúdzanie prírody: čistenie lesných studničiek

Hrady a zámky: súťaž v stavaní v piesku

Daj pozor : Bezpečko na cestách : hry zamerané na uplatňovanie zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke. Otvorený deň s hasičmi.

Divadelné okienko: divadelné predstavenia pre deti v podaní profesionálov

Starajme sa o svoje prostredie: brigáda na ŠD – hrabanie lístia, zver papierov. Svetový deň mlieka: vedomostná súťaž medzi deťmi o význame mlieka a mliečnych výrobkoch.

Srdiečková slávnosť: besiedka na deň matiek

Majáles: stavanie mája vystúpenie folklórnej skupiny v MŠ

Veselý deň v MŠ: MDD: súťaže, hry, tancovačka

Športová olympiáda: súťaživé hry, športové disciplíny

Skautský piknik: Opekanie, výlet s rodičmi

Dovidenia škôlka: rozlúčka s predškolákmi