Oznam o voľných pracovných miestach

Materská škola Kysucký Lieskovec 309
Oznámenie o 2 voľných pracovných miestach
V zmysle §84 ods.1zákona NR SR č.138/2019Z,z, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre 2 pedagogických zamestnancoch.
Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Kysucký Lieskovec 309,023 34 Kysucký lieskovec
Kategória voľného pracovného miesta: UČITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY
Kvalifikačné predpoklady: splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č.138/2019Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaSRč.1/20220Z.z.o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky:
– predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa§3ods.1 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
– predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa §9-§18 zákona č.138/2019Z.z.-bezúhonnosť,zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
– znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa školstva s dôrazom na oblasť predprimárného vzdelávania.
Ďalšie predpoklady:
– pracovná morálka
– organizačné a komunikatívne schopnosti
– flexibilita, tvorivosť, schopnosť pracovať v tíme
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Platové zaradenie: funkčný plat je stanovený zákonom č.553/2003Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od nadobudnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe
Nástup : 30.8.2021
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu požadovanými dokladmi pošlite najneskôr do 16.7.2021na adresu : mskyslieskovec@gmail.com

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na pracovný pohovor.

V Kysuckom Lieskovci, dňa 29.6.2021 PaedDr. Katarína Králiková, riaditeľka MŠ