Informácie k voľbám do rady školy.

Na základe výzvy starostu obce Kysucký Lieskovec ako zriaďovateľa školy, v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov sa uskutoční konanie volieb do Rady školy pri Materskej škole Kysucký Lieskovec.
Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026. Radu školy tvorí 7 členov. Voľby zabezpečené v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy detí, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
1. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia 13.07. 2022 o 16.20 hod. v priestoroch MŠ. Do rady školy je zvolený vo voľbách za členov rady školy jeden zástupca za pedagogických zamestnancov, ktorí vo voľbách získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
2. Voľby zástupcov ostatných (nepedagogických) zamestnancov sa uskutočnia 13.07.2022 o 13.15 hod. Do rady školy je zvolený vo voľbách za člena rady školy jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, ktorý vo voľbách získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
3. Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnia dňa 14. 07.2022 o 15. 30 hod. počas stretnutia rodičov v priestoroch školy, pokiaľ to dovolia epidemiologické opatrenia. Z radov rodičov budú volení do rady školy dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy.
4. Mená troch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.
Oznámenie výsledkov bude zverejnené na informačnej tabuli školy.

Kysucký Lieskovec 5.7.2022 PaedDr. Katarína Králiková