Podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie do materskej školy.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými
možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie §28 ods. 9 a 10 školského zákona.
Kritéria prijímania
1. Zákonné podmienky ustanovené v § 59 ods.1 a 2 školského zákona
* Na predprimárne vzdelávanie bude prednostne prijaté každé dieťa, pre ktoré je plnenie
predprimárneho vzdelávania povinné, a ktoré do 31. augusta /vrátane/ dovŕši päť
rokov veku. Prijímanie sa viaže na trvalý pobyt dieťaťa – jeho spádová materská
škola.
2. Pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole
Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
(§ 59 ods.2 školského zákona)
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy,
Kysucký Lieskovec 309, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023
predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do
naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:
1. Dieťa, ktoré nedovŕšilo päť rokov veku k 31. augustu v danom roku a rodič/zákonný
zástupca dieťaťa požiada o predčasné zaškolenie na povinné predprimárne vzdelávanie
v materskej škole, je povinný k žiadosti predložiť: písomné súhlasné vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast a má trvalý pobyt v spádovej ulici.
2. Súrodenecké vzťahy detí, ktorých súrodenci sú už prijatí v materskej škole, Kysucký
Lieskovec 309, – najmä súrodencov s plnením povinného predprimárneho
vzdelávania a potom ostatné súrodenecké vzťahy mladších detí.
3. Deti, ktoré dovŕšia 5 rokov, 4 roky, 3 roky a ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej
materskej školy,
4. Ostatné deti v závislostí od voľnej kapacity 5,4,3 ročné
5. Výnimočné prijatie detí od dovŕšenia dvoch rokov veku k 31. augustu v danom
školskom roku za predpokladu vytvorenia vhodných materiálnych, personálnych,
bezpečnostných a iných podmienok. Deti budú mať osvojené základné hygienické
a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík,
samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie
základné časti odevu, obuje sa ap. ) v závislosti od naplnenosti kapacity materskej
školy.

V Kysuckom Lieskovci 21. januára 2022 PaedDr. Katarína Králiková riaditeľka