Oznamenie-o-zapise-detí-do-MŠ-22-23

Riaditeľka MŠ v Kysuckom Lieskovci oznamuje rodičom, že v termíne
od 01.05.2022 do 31.05.2022
bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.
PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
Miesto podávania žiadosti: Materská škola Kysucký Lieskovec 309,023 34 Kysucký Lieskovec
E – mailom: mskyslieskovec@gmail.com mob.: 0911 479 474
Termín podávania žiadosti: od 1. mája do 31. mája v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.
Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia: žiadosť
 Fotokópiu rodného listu dieťaťa, Kartičku poistenca dieťaťa
 Občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa – kontrola bydliska.
Písomné žiadosti bude možné doručiť:
• osobne, poštou, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
• elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ Kysucký Lieskovec
• elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/:
• deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2022,
• Ostatné kritéria prednostného prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom:
• Podmienkou prijatia dieťaťa do materskej školy je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ktoré má osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita.
Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je v tlačenej podobe i v materskej škole a na stiahnutie na www.materskaskolakysuckylieskovec.sk v priečinku dokumenty.
PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2022 DOSIAHLO 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
POVINNÉ.
 Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2022/2023 riaditeľka telefonicky oznámi zákonnému zástupcovi dieťaťa v termíne priebežne do 15.júna 2022. Rodič si rozhodnutie môže prevziať elektronickou formou, poštou alebo osobne v MŠ.

PaedDr.Katarína Králiková
Riadoteľka MŠ