OZNAM – NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY

MATERSKÁ ŠKOLA, Kysucký Lieskovec 309
Vážení rodičia,
nástup do materskej školy je 2. septembra 2021 t.j. štvrtok do 7.45-8,00 hod.
Materskú školu navštevujú len zdravé deti.
V prípade ochorenia dieťaťa pri nástupe do MŠ zatelefonovať, že dieťa je choré.
Vchody materskej školy sa budú od 6. septembra z bezpečnostných dôvodov zamykať o 7.45 hod.
Prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod.

2.9. 2021
PRINIESŤ DO MŠ OSOBNÉ VECI DIEŤAŤA:
 Prezuvky podpísané. /nie šľapky/
 Pyžamo /podpísané menom a priezviskom/. Dieťa si ho prinesie do triedy
 Náhradné oblečenie hlavne u malých detí /podpísané celým menom a priezviskom. Odložiť do osobnej skrinky dieťaťa v šatni.
 Hygiencky balíček –
Prosím, učte postupne svoje deti samostatnosti a aby si poznali osobné veci.

Novoprijaté 2 – 3 ročné deti si môžu priniesť svoju obľúbenú hračku, ktorá mu pomôže prekonať adaptačné obdobie a odlúčenie od rodičov. Hračka, ktorá nie je drahá. MŠ a učiteľky v triede za prinesené hračky, za ich pokazenie alebo stratu nepreberajú zodpovednosť. Rodičov prosíme, aby postupne odvykali deti od nosenia hračiek do MŠ.
Hračky aj ostatným vekovým kategóriám sa neodporúčajú nosiť do MŠ. Po ich prinesení ich budú mať odložené v osobných skrinkách v šatní.

RODIČ pri nástupe dieťaťa do MŠ bude vypisovať a podpisovať tieto tlačivá:
 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – / tlačivo sa vypisuje aj po každej 3 dňovej neprítomností dieťaťa v MŠ. Vypisuje ho vždy rodič, ktorý je zákonný zástupca dieťaťa/. Tlačivo je dostupné v MŠ, alebo sa dá stiahnuťwww.materskaskolakysuckylieskovec.sk
 Čestné vyhlásenie pre zber údajov dieťaťa – /tlačivo sa vypisuje pri nástupe dieťaťa do MŠ, 1 krát ročne. Tlačivá správne a pravdivo vyplňovať! Trvalý pobyt sa píše vždy ten, ktorý je uvedený v občianskom preukaze matky. –tlačivo si prevezmete z MŠ
 Splnomocnenie o prevzatí dieťaťa inou osobou – platí na celý školský rok

V školskom roku 2021/2022 sa bude materská škola riadiť Manuálom školským semaforom. /MŠVVaŠ SR/.
Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky materských škôl, vrátane špecifík držiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia Covid – 19.
• Rodičia a iné osoby vstupujú do priestorov budovy materskej školy v rúšku.
Dezinfikujú si ruky.
• Pri vstupe do priestorov šatní používajú jednorázové návleky, ktoré si nosia z domu.
Ranný filter – ráno pri vstupe do budovy MŠ rodičovi a dieťaťu bude odmeraná telesná teplota dotykovým teplomerom.
• V šatni sa zdržiavajú najviac 10 minút.
Lúčeniu sa s dieťaťom venovať čo najkratší čas. Učiteľka má v triede už ďalšie deti.
• Rodičia novoprijatých detí – dodržiavať adaptačný plán vypracovaný učiteľkou v triede.
• Rodičom sa zakazuje vstupovať do triedy , ktoré slúžia deťom.
Deti 2 – 3 ročné musia byť úplne odplienkované po ukončení adaptačného obdobia. Plienky neodkladať do skrinky.
Do materskej školy si deti nenosia jedlo ani pitie. Pitný režim majú dostupný /čaj, voda/.

PLATBY:
Strava a školné sa uhrádzajú vopred do 10. dňa mesiaca.
Pracovné zošity sa budú vyberať na základe oznamov a platby sa uskutočnia s podpisom rodiča prostredníctvom prezenčných listín v každej triede.

ČAS OTVÁRANIA MATERSKEJ ŠKOLY:
Prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod.
* Deti s poldennou dochádzkou možno vyberať v čase od 11:45 do 12:15 hod.
* Popoludnie od 15:00 do 16:00 hod.
* Akékoľvek zmeny v dochádzke dieťaťa do materskej školy – riešiť s riaditeľkou školy osobne, telefonický alebo mailovú adresu mskyslieskovec@gmail.com

Milé deti.
Prázdniny prešli a čaká na vás materská škola a kamaráti. Aby sme zostali všetci zdraví, musíme ešte dodržiavať základné pravidlá v triedach.
Každé dieťa si prinesie rúško, zabalené v igelitovom obale a ostane uložené v skrinke v prípade mimoriadnej situácie. Deti v materskej škole rúško nenosia. Naučíme sa správne si umývať a utierať ruky, kýchať a kašlať do vreckovky.

Tešíme sa na ústretovú spoluprácu s Vašimi rodičmi.

V Kysuckom Lieskovci , dňa 27.8.2021
PaedDr. Katarína Králiková, riaditeľka školy