Volebný poriadok pre voľby do Rady školy v školskom roku 2021/2022

Volebný poriadok pre voľby do Rada školy v kysuckom Lieskovci v šk roku 2021-2022

Informácie k voľbám do rady školy.

Na základe výzvy starostu obce Kysucký Lieskovec ako zriaďovateľa školy, v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení.

Oznam o voľbe členov za rodičov do novej Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec

Oznam o voľbe členov za rodičov do novej Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec, Vážení rodičia, dňa 14.07.2022, t.j. štvrtok, sa uskutočnia voľby členov za rodičov do novej Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec na funkčné obdobie 2022 – 2026. Voľby sa uskutočnia v čase od 15:30 – 16:15 hod. v budove školy. vedenie školy

Podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie do materskej školy.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie §28 ods. 9 a 10 školského zákona. Kritéria prijímania 1. Zákonné podmienky ustanovené v § 59 ods.1 a 2 školského zákona * Na predprimárne vzdelávanie bude prednostne prijaté každé dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a ktoré do 31. augusta /vrátane/ dovŕši päť rokov veku. Prijímanie sa viaže na trvalý pobyt dieťaťa – jeho.

Oznamenie-o-zapise-detí-do-MŠ-22-23

Riaditeľka MŠ v Kysuckom Lieskovci oznamuje rodičom, že v termíne od 01.05.2022 do 31.05.2022 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023. PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Na predprimárne vzdelávanie sa.

OZNAM PRE RODIČOV PRERUŠENIE PREVÁDZKY v MŠ

OZNAM PRE RODIČOV PRERUŠENIE PREVÁDZKY v MŠ Materská škola, Kysucký Lieskovec oznamuje rodičom, že RÚVZ Čadca vydal rozhodnutie o prerušení prevádzky materskej školy z dôvodu respiračných ochorení u detí. Prerušenie prevádzky MŠ bude v čase od 27.10.2021 do 5.11.2021. Nástup zdravých detí do MŠ bude dňa 8.11.2021. Rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ vypisuje vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa. Ďakujeme za porozumenie V Kysuckom Lieskovci dňa 26.10.2021 PaedDr. Katarína Králiková riaditeľka

OZNAM – NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY

MATERSKÁ ŠKOLA, Kysucký Lieskovec 309 Vážení rodičia, nástup do materskej školy je 2. septembra 2021 t.j. štvrtok do 7.45-8,00 hod. Materskú školu navštevujú len zdravé deti. V prípade ochorenia dieťaťa pri nástupe do MŠ zatelefonovať, že dieťa je choré. Vchody materskej školy sa budú od 6. septembra z bezpečnostných dôvodov zamykať o 7.45 hod. Prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod. 2.9. 2021 PRINIESŤ DO MŠ OSOBNÉ.

OZNAM – Začiatok prevádzky

OZNAM Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka MŠ začne 2.9.2021/štvrtok/ v čase od 6,30hod do 16,00hod. Príchod detí do MŠ bude 2.9.2021/štvrtok/ od 6,30 hod do 7,45hod. Svoje deti si môžete vyzdvihnúť od 15,00hod do 16,00hod. Potrebné je priniesť : -podpísané prezuvky -pyžamko, náhradné oblečenie v prípade znečistenia, hygienický balíček – hygienické vreckovky, toaletný papier, tekuté mydlo Dettol, Deťom 4 až 6 ročným – telovýchovný úbor, zubnú.

OZNAM – Dotácia na stravovanie

OZNAM!!!!! Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) a dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia na stravu sa poskytuje: • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo.

Oznam o voľných pracovných miestach

Materská škola Kysucký Lieskovec 309 Oznámenie o 2 voľných pracovných miestach V zmysle §84 ods.1zákona NR SR č.138/2019Z,z, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre 2 pedagogických zamestnancoch. Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Kysucký Lieskovec 309,023 34 Kysucký lieskovec Kategória voľného pracovného miesta: UČITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY Kvalifikačné predpoklady: splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle.

1 2 3 6 7