Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Materská škola, Kysucký Lieskovec
023 34 Kysucký Lieskovec

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Údaje o voľnom pracovnom mieste: Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva rozpočtovej organizácií, personalistika
1. Zamestnávateľ: Materská škola, Kysucký Lieskovec 309, 023 34 Kysucký Lieskovec
Kontaktná osoba : PaedDr.. Katarína Králiková riaditeľka MŠ
Telefón : 041 / 423 11 51 , 0911 479 474
E-mail : mskyslieskovec@gmail.com

2. Sídlo zamestnávateľa: Materská škola
Kysucký Lieskovec 309
024 04 Kysucký Lieskovec

3. Pracovný pomer : Dohoda o pracovnej činnosti.
4. Termín nástupu : 01.02.2023
5. Doba na ktorú sa dohoda uzatvára : na dobu od 01.02.2023 do 01.02.2024
6. Kvalifikačné predpoklady: prax v obore min. 5 rokov, spoľahlivosť, ovládanie práce s PC, dobré komunikačné, organizačné schopnosti, časová flexibilita, samostatne pracujúci a schopný rozhodovať sa a niesť zodpovednosť, schopnosť orientovať sa v legislatíve
7. Stručná charakteristika pracovného miesta:
Predmetom je poskytovanie služieb
• spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva rozpočtovej organizácií, 431/2002 Z.z. zákon o účtovníctve
523/2004 Z.z. zákon o rozpočtových, pravidlách verejnej správy
• vedenie účtovníctva, rozpočet,
• administratívne práce,
• vedenie účtovnej agendy,
• spracovanie štatistických výkazov
• práca s účtovníckym programom od spoločnosti Ives Košice
• personalistika

8. V prípade záujmu predložte:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní

9. Doplňujúce informácie:
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi záujemcovia doručia do kancelárie riaditeľky MŠ alebo pošlú poštou.
Ponuky treba predkladať do : 11.01.2022 do 30.1.2022
Výber zamestnanca sa uskutoční na základe osobného pohovoru. Termín a miesto pohovoru bude uchádzačom vopred oznámený.

riaditeľka MŠ
PaedDr.Katarína Králiková

V Kysuckom Lieskovci, dňa 11. 01.2023