Volné pracovné miesto – pomocný vychováteľ v MŠ Kysucký Lieskovec

Informácie o pracovnom mieste v MŠ Kysucký Lieskovec 309
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Pomocný vychovávateľ v MŠ
Informácie o výberovom konaní
Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
-stredné vzdelanie( vrátane nižšieho stredného odborného vzdelávania) a povinnosť počas trvania absolvovať vzdelávanie pre pomocného vychovávateľa.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Ostatné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť,
• samostatnosť, zodpovednosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie,
• osobnostné predpoklady pre prácu s deťmi,
• prax v oblasti vítaná.

Platové podmienky:
Minimálna mesačná mzda na rok 2022.

Charakteristika pracovného miesta:
-pracovná činnosť ako nepedagogický zamestnanec
-pomocný vychovávateľ bude podľa pokynov učiteľov materskej školy pomáhať pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávaní v škole.
-vykonáva pomocnú prácu pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole, je nápomocný pedagogickým zamestnancom pri :
-adaptácií na prostredie materskej školy
-komunikácií s deťmi a ich zákonnými zástupcami

-zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu vonku a pri sezónnych činnostiach
– udržiavať pozornosť detí počas predprimárneho vzdelávania
-iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho programu
Vykonávanie obslužných činností primeraných veku dieťaťa podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu.
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
• písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• úradne overenú kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutom vzdelaní podľa zákona č. 448/2008 Z. z.,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písomnej žiadosti
Informácie o výberovom konaní
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte poštou na adresu MŠ (Kysucký Lieskovec 309,023 34 Kysucký Lieskovec 309) alebo doručte osobne do MŠ v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Pomocný vychovávateľ– neotvárať,“ najneskôr do 25.07.2022 do 16.00 hod.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania pohovoru elektronickou poštou (e-mail) najneskôr 5 dní pred jeho uskutočnením. Informácie na tel. čísle: 0911479 474, 041 423 11 51 do 18.07.2022.

Ostatné požiadavky:
Znalosť práce s PC
Word,

Vzdelanie
Maturita alebo výučný list v ľubovoľnom odbore a absolvovanie 60 hodín vzdelávania, ktoré sa uskutoční v pracovnom pomere v MŠ, financované v rámci projektu „Plánu obnovy a odolnosti SR!

Ďalšie požiadavky
Práca pomocného vychovávateľa v materskej škole, nepedagogická pozícia, dĺžka zamestnania v MŠ do 31.07.2023.
Materská škola Kysucký Lieskovec
Kontakt
Kontaktná osoba: PaedDr. Katarína Králiková
Tel : 0911 479 474
E-mail: poslať životopis
Zverejnené 18.7.2022