Nástup do materskej školy

MATERSKÁ ŠKOLA, Kysucký Lieskovec 309
Vážení rodičia,
Nástup do materskej školy je 5. septembra 2022 t.j. /pondelok/ .

Príchod detí do MŠ bude 5.9.2022/pondelok/ od 6,30 hod do 7,45hod.
Svoje deti si môžete vyzdvihnúť od 15,00hod do 16,00hod.
ČAS OTVÁRANIA MATERSKEJ ŠKOLY:
Prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod.
* Deti s poldennou dochádzkou možno vyberať v čase od 11:45 do 12:15 hod.
* Popoludnie od 15:00 do 16:00 hod.
* Akékoľvek zmeny v dochádzke dieťaťa do materskej školy – riešiť so zam. poverenou riadením školy osobne, telefonický /0911 479 474/,emailom- mskyslieskovec@gmail.com

Materskú školu navštevujú len zdravé deti.
V prípade ochorenia dieťaťa pri nástupe do MŠ zatelefonovať, že dieťa je choré.

Prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod.

5.9. 2022
PRINIESŤ DO MŠ OSOBNÉ VECI DIEŤAŤA:
 Prezúvky podpísané. /nie šľapky/
 Pyžamo /podpísané menom a priezviskom/Rodičia odložia do skriniek podľa značky dieťaťa/
 Náhradné oblečenie hlavne u malých detí /podpísané celým menom a priezviskom. Odložiť do osobnej skrinky dieťaťa v šatni.
 Hygienický balíček – hygienické vreckovky- balík, toaletný papier,
 Zubnú pastu, zubnú kefku s krytom – 4-6 ročné deti
 Tekuté mydlo
 Porcelánový pohár -podpísaný
Prosím, učte postupne svoje deti samostatnosti a aby si poznali osobné veci.

Novoprijaté 2 – 3 ročné deti si môžu priniesť svoju obľúbenú hračku, ktorá mu pomôže prekonať adaptačné obdobie a odlúčenie od rodičov. Hračka, ktorá nie je drahá. MŠ a učiteľky v triede za prinesené hračky, za ich pokazenie alebo stratu nepreberajú zodpovednosť. Rodičov prosíme, aby postupne odvykali deti od nosenia hračiek do MŠ.
Hračky aj ostatným vekovým kategóriám sa neodporúčajú nosiť do MŠ. Po ich prinesení ich budú mať odložené v osobných skrinkách v šatní.

RODIČ pri nástupe dieťaťa do MŠ bude vypisovať a podpisovať tieto tlačivá:
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – / tlačivo sa vypisuje aj po každej 5 dňovej neprítomností dieťaťa v MŠ// Vypisuje ho vždy rodič, ktorý je zákonný zástupca dieťaťa – víkendy sa nezapočítavajú. Tlačivo je dostupné v MŠ- v suteréne ,alebo sa dá stiahnúť : https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/ – príloha č.1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Pri príchode do MŠ je potrebné odovzdať – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovostii učiteľkám na triede
 Čestné vyhlásenie pre zber údajov dieťaťa – /tlačivo sa vypisuje pri nástupe dieťaťa do MŠ, 1 krát ročne. Tlačivá správne a pravdivo vyplňovať! Trvalý pobyt sa píše vždy ten, ktorý je uvedený v občianskom preukaze matky. – tlačivo si prevezmete z MŠ
 Splnomocnenie o prevzatí dieťaťa inou osobou – platí na celý školský rok- tlačivo si prevezmete z MŠ

V školskom roku 2022/2023 sa bude materská škola riadiť manuálom:
ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023 /MŠVVaŠ SR/.
-upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2022/2023, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky materských škôl, vrátane špecifík držiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia Covid – 19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie,
hnačka),
Rodičia a iné osoby si pri vstupe do priestorov budovy materskej školy
• Dezinfikujú si ruky.
• Pri vstupe do priestorov šatní používajú jednorázové návleky, ktoré si nosia z domu.
• Ranný filter – Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
nadväzuje na aktuálnu epidemickú situáciu v škole
• Lúčeniu sa s dieťaťom venovať čo najkratší čas. Učiteľka má v triede už ďalšie deti.
• Rodičia novoprijatých detí – dodržiavať adaptačný plán vypracovaný učiteľkou v triede.
• Rodičom sa zakazuje vstupovať do triedy , ktoré slúžia deťom.
• Deti 2 – 3 ročné musia byť úplne odplienkované po ukončení adaptačného obdobia. Plienky neodkladať do skrinky.
• Do materskej školy si deti nenosia jedlo ani pitie. Pitný režim majú dostupný /čaj, voda/.

PLATBY:

1.Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v šk. roku 2022/2023 je 16€ uhrádza sa do 10 dňa v mesiaci
Platba prostredníctvom IB do 10.dňa v mesiaci.
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov
Číslo účtu : SK97 0200 0000 0019 3460 0151/ Variabilný symbol – MESIAC
Správa pre prijímateľa – MENO DIEŤAŤA
Príspevok sa neuhrádza ak má dieťa :
• Jeden rok pred plnením školskej dochádzky/ vek 5 rokov dosiahlo do 31.8.2022
• Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi
• Ktoré je umiestnené v zariadení na základe súdu
Ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 dní na základe žiadosti o prerušení/ z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom
Pracovné zošity sa budú vyberať na základe oznamov a platby sa uskutočnia s podpisom rodiča prostredníctvom prezenčných listín v každej triede.

2.Stravné
Účet školskej jedálme :
č.účtu SK 81 02000000001633576653uhradiť do 20.dňa v mesiaci

Zaradenie detí do tried sa nachádza vo vstupnej hale MŠ.

Milé deti.
Prázdniny prešli a čaká na vás materská škola a kamaráti. Aby sme zostali všetci zdraví, musíme ešte dodržiavať základné pravidlá v triedach.
Naučíme sa správne si umývať a utierať ruky, kýchať a kašlať do vreckovky.

Tešíme sa na ústretovú spoluprácu s Vašimi rodičmi.

V Kysuckom Lieskovci , dňa 29.8.2022
PaedDr. Katarína Králiková, poverená riadením školy