Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy

Materská škola  Kysucký Lieskovec č.309

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dátum:  28.1.2013                                                  Miesto: Materská škola Kys. Lieskovec č.309

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ

DO MATERSKEJ   ŠKOLY

V súlade s § 3 ods. 2  vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. sa na našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2013/2014.

 

 

Dátum, čas a miesto konania prijímania detí do MŠ: 15.2. do 15.3.2013

                                                      od 11,00hod do 13,00hod

Podmienky prijímania detí do MŠ:

Prednostne sa prijímajú

-deti ,ktoré dovŕšili piaty rok veku

-deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

-deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

K zápisu je potrebné doniesť:

-vyplnenú žiadosť na prijatie do MŠ potvrdenú lekárom

-rodný list

-preukaz poistenca

-dieťa so zdravotným postihnutím- vyjadrenie prislušného odborného lekára        

Podľa § 3 ods. 1  vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.O prijatí ,resp. neprijatí dieťaťa na predpri márne vzdelávanie rozhodne riaditeľka materskej školy do 30.6.2013. Rodičia si môžu rozhodnutia prevziať v materskej škole Kysucký Lieskovec č.309 od 24.6. do 28.6.2013 –v čase od 11.00 hod –do 13.00 hod. počas pracovných dní.

 Bc.Katarína Králiková

Riaditeľ MŠ

 

Žiadosť na stiahnutie:

žiadosť o prijatie do MŠ 2013

— Jozef Pažítka