OZNAM O PREVÁDZKE V ŠK.ROKU 2023/24

OZNAM O PREVÁDZKE V ŠK.ROKU 2023/24
Vážení rodičia,
Nástup do materskej školy je 4. septembra 2023 t.j. /pondelok/ .
Príchod detí do MŠ bude 4.9.2023/pondelok/:
od 6,30 hod do 7,45hod.
Svoje deti si môžete vyzdvihnúť od 15,00hod do 16,00hod.
ČAS OTVÁRANIA MATERSKEJ ŠKOLY:
Prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod.
* Deti s poldennou dochádzkou možno vyberať v čase od 11:45 do 12:30 hod.
* Popoludnie od 15:00 do 16:00 hod.
* Akékoľvek zmeny v dochádzke dieťaťa do materskej školy – riešiť s riaditeľkou MŠ osobne, telefonický /0911 479 474/,emailom- mskyslieskovec@gmail.com
Materskú školu navštevujú len zdravé deti.
V prípade ochorenia dieťaťa pri nástupe do MŠ zatelefonovať, že dieťa je choré.
PRINIESŤ DO MŠ OSOBNÉ VECI DIEŤAŤA:
-Prezúvky podpísané. /nie šľapky/
1.Pyžamo /podpísané menom a priezviskom/Rodičia odložia do skriniek podľa značky dieťaťa/
2. Náhradné oblečenie hlavne u malých detí /podpísané celým menom a priezviskom. Odložiť do osobnej skrinky dieťaťa v šatni.
3. Hygienický balíček – hygienické vreckovky- balík, toaletný papier, uterák s uškom
Pyžamká a uteráčiky si rodičia budú každý piatok brať domov na pratie a v pondelok prinesú čisté do MŠ
4. Zubnú pastu, zubnú kefku s krytom – 4-6 ročné deti
5. Tekuté mydlo
6. Porcelánový pohár -podpísaný/nie plastový/
Prosím, učte postupne svoje deti samostatnosti a aby si poznali osobné veci.
Novoprijaté 2 – 3 ročné deti si môžu priniesť svoju obľúbenú hračku, ktorá mu pomôže prekonať adaptačné obdobie a odlúčenie od rodičov.
Hračka, ktorá nie je drahá.
MŠ a učiteľky v triede za prinesené hračky, za ich pokazenie alebo stratu nepreberajú zodpovednosť.
Rodičov prosíme, aby postupne odvykali deti od nosenia hračiek do MŠ.
Hračky aj ostatným vekovým kategóriám sa neodporúčajú nosiť do MŠ. Po ich prinesení ich budú mať odložené v osobných skrinkách v šatní.
RODIČ pri nástupe dieťaťa do MŠ bude vypisovať a podpisovať tieto tlačivá:
podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá písomné 1.Vyhlásenie o bezinfekčnosti:
– pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a
-vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.
Vypisuje ho vždy rodič, ktorý je zákonný zástupca dieťaťa – víkendy sa nezapočítavajú. Tlačivo je dostupné v MŠ- v suteréne ,alebo sa dá stiahnúť : https://www.minedu.sk/data/att/26489.pdf / – príloha č.18 – Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti
Pri príchode do MŠ je potrebné odovzdať – Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti učiteľkám na triede
2.Čestné vyhlásenie pre zber údajov dieťaťa – /tlačivo sa vypisuje pri nástupe dieťaťa do MŠ, 1 krát ročne. Tlačivá správne a pravdivo vyplňovať! Trvalý pobyt sa píše vždy ten, ktorý je uvedený v občianskom preukaze matky. – tlačivo si prevezmete z MŠ
3.Splnomocnenie o prevzatí dieťaťa inou osobou – platí na celý školský rok- tlačiva si prevezmete z MŠ
Tlačiva sú na stiahnutie v priečinku na stiahnutie.
.
• Ranný filter – Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí
V materskej škole môže byť dieťa, ktoré :
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatrenia.
• Lúčeniu sa s dieťaťom venovať čo najkratší čas. Učiteľka má v triede už ďalšie deti.
• Rodičia novoprijatých detí – dodržiavať adaptačný plán vypracovaný učiteľkou v triede.
• Rodičom sa zakazuje vstupovať do tried , ktoré slúžia deťom.
• Deti 2 – 3 ročné musia byť úplne odplienkované po ukončení adaptačného obdobia. Plienky neodkladať do skrinky.
• Do materskej školy si deti nenosia jedlo ani pitie. Pitný režim majú dostupný /čaj, voda/.
PLATBY:
1.Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v šk. roku 2023/24
Platba prostredníctvom IB do 10.dňa v mesiaci. Sumu upresníme.
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov
Číslo účtu : SK97 0200 0000 0019 3460 0151/ Variabilný symbol – MESIAC
Správa pre prijímateľa – MENO DIEŤAŤA
Príspevok sa neuhrádza ak má dieťa :
• Jeden rok pred plnením školskej dochádzky/ vek 5 rokov dosiahlo do 31.8.2023
• Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi
• Ktoré je umiestnené v zariadení na základe súdu
Ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 dní na základe žiadosti o prerušení/ z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom
Pracovné zošity sa budú vyberať na základe oznamov a platby sa uskutočnia s podpisom rodiča prostredníctvom prezenčných listín v každej triede.
2.Stravné
Účet školskej jedálne :
č.účtu SK 81 02000000001633576653uhradiť do 20.dňa v mesiaci
-Spôsob platby a ďalšie informácie sa upresnia na celoškolskom ZRŠ v polovici septembra.
Zaradenie detí do tried sa nachádza vo vstupnej hale MŠ.
Milé deti.
Prázdniny prešli a čaká na vás materská škola,kamaráti a pani učiteľky!!!
Tešíme sa na ústretovú spoluprácu s Vašimi rodičmi
V Kysuckom Lieskovci , dňa 23.8.2023
PaedDr. Katarína Králiková, riaditeľka školy
minedu.sk
www.minedu.sk