Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy