Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/9/f9b9bf56-6667-4b63-a74b-a1355a221008/materskaskolakysuckylieskovec.sk/web/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/theme_config/theme_includes/THEME_FUNCTIONS.php on line 1259

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, KYSUCKÝ LIESKOVEC 309, NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, KYSUCKÝ LIESKOVEC 309, KYSUCKÝ LIESKOVEC
NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.
Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ zákonného zástupcu dieťaťa. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. do 31. mája.
(§ 59 ods. 4 školského zákona)
Prednostne sa prijímajú detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné od 1.1.2021:
 dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, do 31. augusta
 dieťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ. Je potrebný (písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaný súhlas zákonného zástupcu).
 deti mladšie ako 5 rokov.
Výnimočne možno prijať na predprimárne vzdelávanie deti od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, materiálne, personálne a iné potrebné podmienky . (§ 59 ods.5 školského zákona). Do MŠ Kysucký Lieskovec bude prednostne prijaté dieťa:
s trvalým pobytom Kysucký Lieskovec – spádová MŠ, dieťa, ktoré nepatrí do spádovej MŠ, z inej obce – výber materskej školy je aj na rodičovi.
Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je v tlačenej podobe i v materskej škole a na stiahnutie na www.materskaskolakysuckylieskovec.sk v priečinku dokumenty.
Doručenie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môže osobne,
poštou, e-mailom, prostredníctvom: elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (§59 ods.6 školského zákona)
Miesto podávania žiadosti: Materská škola Kysucký Lieskovec 309,023 34 Kysucký Lieskovec
E – mailom: mskyslieskovec@gmail.com mob.: 0911 479 474
Termín podávania žiadosti: od 1. mája do 31. mája v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.
Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia: žiadosť
 Fotokópiu rodného listu dieťaťa, Kartičku poistenca dieťaťa
 Občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa – kontrola bydliska.
 Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2021/2022 riaditeľka telefonicky oznámi zákonnému zástupcovi dieťaťa v termíne priebežne do 15.júna 2021. Rodič si rozhodnutie môže prevziať elektronickou formou, poštou alebo osobne v MŠ.
V Kysuckom Lieskovci , dňa 17.3.2021 PaedDr . Katarína Králiková riaditeľ

— Jozef Pažítka

No comments yet.

Leave a reply


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/9/f9b9bf56-6667-4b63-a74b-a1355a221008/materskaskolakysuckylieskovec.sk/web/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/theme_config/theme_includes/THEME_FUNCTIONS.php on line 1259